Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand, door verkwisting of wegens problematische schulden niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren. Tot de doelgroep behoren onder andere mensen die door ziekte, door leeftijd of door een andere bijzondere omstandigheid (bijvoorbeeld problematische schulden of een psychiatrische achtergrond) hun financiën niet meer zelf kunnen of willen regelen.

 

De beschermingsbewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid over van het geld en de goederen van de betrokkene. Er zijn instellingen die dit beschermingsbewind kunnen uitvoeren, maar ook een familielid kan tot bewindvoerder worden benoemd. Een verzoek tot beschermingsbewind dien je in bij de kantonrechter. 

 

Per 1 januari 2014 worden bepaalde ingestelde bewinden opgenomen in een openbaar register: het Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR). Het gaat dan om de bewinden met de wettelijke grond “verkwisting”, “het hebben van problematische schulden” of wanneer de rechter dit bepaalt.

 

Beschermingsbewind is geregeld in artikel 431 tot en met artikel 449 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Tot de werkzaamheden van een beschermingsbewindvoerder behoren:

– Het regelen van de financiële huishouding

– Het doen van belastingaangifte Box 1 over het laatste belastingjaar

– Het aanvragen van kwijtschelding

– Het aanvragen van bijzondere bijstand

– Het aanvragen van toeslagen

– Het treffen van enkele betalingsregelingen

– Regelmatig contact hebben met rechthebbende

– In zeer beperkte mate meegaan naar zittingen

– Het doen van rekening en verantwoording

 

Niet tot de werkzaamheden van een beschermingsbewindvoerder behoren:

– Beschermingsbewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende

– Hulp bieden bij een ingewikkelde nalatenschap

– Hulp bieden bij problematische schulden (zie ook tabblad schulden)

– Hulp bieden bij verkoop van onroerendgoed of aandelen

– Ontruimen van een woning

– Belastingaangifte Box 1 voor meer dan 1 jaar

– Belastingaangifte Box 2 en 3

– Frequent meegaan naar zittingen bij de kantonrechter

 

Een verzoek tot beëindiging van het beschermingsbewind kan schriftelijk worden ingediend bij de rechtbank. Van der Kolk Beschermingsbewind zal zo goed als mogelijk meewerken aan een dergelijk verzoek.